תקנון האתר ותנאי שימוש

תקנון האתר ותנאי שימוש

תקנון האתר – ג'וב נינג'ה

משתמש יקר,

כללי

1.       אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר "ג'וב נינג'ה" ו/או לכל עמוד שלו ו/או מדור שלו, וזאת, בין אם הכניסה בוצעה דרך שם המתחם www.jobninja.co.ill (להלן: "ג'וב נינג'ה" ו/או "האתר"), בין אם מכל שם מתחם אחר ("אתר סי וי פול" וכו`), ובין אם בדרך אחרת (על ידי הקלדת מילה רלוונטית במנועי חיפוש שונים).

2.       הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין ג'וב נינג'ה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

3.       שימוש בשירותי האתר מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים בו לכל מטרה שהיא.

4.       הטקסטים באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

5.       כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה וכבר בפתח הדברים יודגש, כי הנך מתחייב כלפי בעלת האתר שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים וההודעות הכלולים במסמך זה ועל פי כל דין.

6.       למעט במקום בו נאמר במפורש אחרת, תקנון זה מיועד למחפשי עבודה ולמעסיקים כאחד.

קניין רוחני

7.       האתר, עיצובו הגראפי, דפיו המקוונים, סיווגם, אופן הסידור וההצגה של המידע הכלול בו, המודעות, וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר (להלן: "התוכן") הנם רכושה הבלעדי של בעלת האתר. אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מבעלת האתר ואין לעשות בו שימוש אלא לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש.

8.       כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, תוכנו, עיצובו, סימניו המסחריים, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, קבציו ויישומים אחרים מכל מין וסוג שהוא שמורות באופן בלעדי לבעלת האתר. חל איסור מוחלט על העתקתם, הפצתם, הצגתם, פרסומם או העברתם כולם או חלקם אלא אם ניתנה לכך הסכמת בעלת האתר מראש ובכתב.

9.       אתר אינטרנט זה נועד בלבד לשימושך האישי ולא לשימוש מסחרי מכל סוג. חל איסור על המשתמש להכניס באתר זה שינויים, להעתיק דבר מה, להפיצו, לשדרו, להציגו בפומבי, לבצעו, לשכפלו, לפרסמו, או למכור פריט מפרטי המידע המופיעים בו.

הגבלת אחריות

10.   למניעת ספק, מובהר בזה, כי בעלת האתר אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים ו/או ביטחוניים בקשר עם זכות השימוש המוענקת למשתמש.

11.   כל תוכן שיועלה לאתר על ידי המשתמש, ובכלל זה תמונות, מסרים, הודעות ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי המשתמש לאתר, הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו כאמור.

12.   המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, תמונה וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית, והמשתמש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על ידו לאתר. המשתמש מתחייב כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. המשתמש לא יעלה לאתר ו/או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד אנשים אחרים ו/או חומר מסווג ו/או חומר פרסומי ומסחרי כלשהו, ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים למפעילה.

13.   בעלת האתר עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק. בעלת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר יינתן ללא הפרעה, ללא הפסקות וללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי בעלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל בעלת האתר או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ובעלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב נזקים שייגרמו לך או לרכושך או לצד שלישי עקב כך.

14.   אתר ג'וב נינג'ה אינו אחראי לתכנים שאתה או משתמש אחר באתר ימסור לפרסום. בכלל זה, אתר ג'וב נינג'ה אינו יכול לוודא את נכונותם או דיוקן של פרטים ותכנים אלה. מסיבה זאת, אתה בלבד תשא באחריות מלאה ובלעדית לתוכנם של קורות החיים המתפרסמים באתר וכל תוכן אחר כלשהו שנמסר לפרסום ולכל התוצאות שינבעו מפרסומם.

15.   כמו כן, אתר ג'וב נינג'ה אינו נושא באחריות לכל מענה, יצירת קשר או פנייה שתקבל (אם בכלל) בעקבות פרסום קורות חייך באתר. עליך לנהוג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות פרסום התוכן באתר.

16.   כל התקשרות שתעשה בעקבות פרסום קורות החיים באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין המעסיק המעוניין בהעסקה ובין המשתמש - ממלא קורות החיים באתר, ואינה כוללת את בעלת האתר או מי מטעמה כצד בהעסקה או כאחראית בגינה, וזאת גם אם מידע בין המעסיק והמועסק יועבר דרך בעלת האתר עצמה.

17.   אספקת השירותים ע"י בעלת האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים - המעסיקים, ובעלת האתר אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים כנ"ל ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור (לדוגמא - פיטורין).

18.   אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי ג'וב נינג'ה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין  ג'וב נינג'ה שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

19.   אין בעלת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר בעלת האתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הנו מהימן, מלא או עדכני, ובעלת האתר לא תשא בכל אחריות בקשר לכך.

20.   מבלי לגרוע באמור לעיל בעלת האתר אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

שינוי בתנאים והתניות

21.   בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

22.   בעלת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש. בעלת האתר רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר בקשר לכך.

23.   בעלת האתר ו/או מי מטעמה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים לעיל ולהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

מדיניות פרטיות

24.   בעלת האתר מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, והיא תשמור על פרטיות המשתמשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש המשתמש באתר ג'וב נינג'ה, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש עצמו. יחד עם זאת, שומרת בעלת האתר על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו.

25.   בעלת האתר תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרה זה רשאית בעלת האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

מחפשי עבודה

26.   השירותים למחפשי עבודה באתר זה ניתנים ללא תשלום למעט השירותים העודפים וכמו כן בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ועדכן את תנאים אלו.

27.   מחפשי העבודה הנרשמים באתר "סי. וי. פול " מצהירים בזאת כי הינם מאשרים את העברת קורות חייהם ו/או פרטיהם האישיים למעסיקים המחפשים עובדים ורשומים לחברת סי .וי. פול. כמו כן, הם מאשרים לקבל משרות ו/או כל חומר אחר, אינפורמטיבי ו/או פרסומי מאתר "סי .וי. פול". הנרשמים יכולים להסיר עצמם מרשימת התפוצה לעניין "חומר פרסומי" בכל עת, עם על ידי פנייה טלפונית /מייל /פקס  בבקשה להסרה מתפוצה למוקד השרות של החברה שמספרו 036207373, ועם באמצעות "האיזור האישי" באתר באופן ממוכן  ללא כל צורך בביצוע פניה למוקד שרות לקוחות וללא כל תלות בנציגי החברה. כמו כן, לא תהא הפסקת שרותים בעקבות בקשה להסרה מתפוצה ומחפש עבודה שביקש להסיר עצמו מתפוצה לעניין חומר פרסומי, יכול להמשיך לקבל הצעות עבודה ושליחת נתוניו למעסיקים.

28.   לתשומת ליבך, מחפש עבודה רשום שאינו זקוק לשרותי החברה ואינו מעוניין לקבל הצעות עבודה ו /או פניות ממעסיקים, יוכל לשנות את הסטטוס שלו, לערוך את פרטיו האישים / פרופיל תעסוקתי / קו"ח, במאגר מחפשי העבודה ע"י כניסה לאיזור האישי המוקצה לו ובחירה ומעבר ממועמד "פעיל" למועמד "מוקפא" או למועמד "מחוק" (מועמד "פעיל", משמעותו זמין לעבודה / אינו עובד ומעוניין לקבל הצעות עבודה ו/או מעוניין שפרטיו ימסרו למעסיקים. מועמד "מוקפא", משמעותו מועמד שאינו זמין לעבודה ו/או מעוניין בשיפור תעסוקתי בלבד. מועמד כזה אינו מעוניין שפרטיו ישלחו למעסיקים אך מעוניין לקבל הצעות עבודה. מעומד "מחוק", משמעותו לא זמין לעבודה, מועסק, אינו מעוניין שפרטיו ימסרו למעסיקים פוטנציאלים ואינו מעוניין לקבל הצעות עבודה.)

29.   מחיקת הפרטים האישיים ממאגר מחפשי העבודה ושינוי סטטוס, תמנע את הצגת ושליחת הפרטים האישיים והפרופיל התעסוקתי למעסיקים ואינו יחשב כבקשה להסרה מתפוצה לעניין "חומר פרסומי" ואו ביטול חברות במועדון הלקוחות.

30.   בהרשמתם, לקוחות החברה  (מחפשי עבודה ומעסיקים ובכלל) מצטרפים גם כחברים למועדוני הלקוחות של החברה, "מרכז המעסיקים" ללקוחות העיסקיים ו"מרכז הקריירה " למחפשי עבודה. החברים במועדוני הלקוחות זכאים לקבלת הטבות ומבצעים יחודיים לחברי המועדון. ההודעות בדבר ההטבות והמבצעים היחודיים נשלחים לחברים באמצעות המייל ו/או פקס ו/או מסרונים ו /או כל אמצעי תקשורת אחר שניתן לחברה על ידי הלקוח /חבר מועדון. הודעות אלו נחשבות כדבר פרסומת ובמידה ולקוח / חבר מועדון מבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה, מודע לכך שהחברות שלו במועדון תיפסק והוא לא יהיה זכאי לקבל את ההטבות היחודיות לחברי המועדון. החברות במועדון לקוחות של החברה, מותנה באישור הלקוח /חבר מועדון לקבל חומר פרסומי. על מנת להסיר עצמך מתפוצה לעניין "חומר פרסומי" לחץ כאן

31.   בג'וב נינג'ה בנינו עבורך מערכת מתקדמת לכתיבה נכונה ומסודרת של קורות חיים. המערכת ידידותית למשתמש ויתרונה הוא ביכולתה להציע לך אפשרות להציג את הפרופיל האישי והתעסוקתי המכיל את פרטייך האישיים, תארייך המקצועיים ואקדמאים, תמונתך הייצוגית, מכתב פנייה מסוגנן למעסיקים, מכתבי המלצה ועוד אפליקציות מתקדמות.

32.   אתר ג'וב נינג'ה אינו אחראי בשום צורה ואופן לתכנים שאתה או משתמש אחר באתר ימסור לפרסום. בכלל זה, אתר ג'וב נינג'ה אינו יכול לוודא את נכונותם או דיוקם של פרטים ותכנים אלה. מסיבה זאת, אתה בלבד תשא באחריות מלאה ובלעדית לתוכנם של קורות חייך וכל תוכן אחר כלשהו שמסרת לפרסום ולכל התוצאות שינבעו מפרסומם.

33.   יובהר בזה, כי מערכת הצגת הנתונים המופיעה באתר כגון, גיל, מין, מצב משפחתי וכיו"ב הינה אופציונאלית ואינה מחייבת, ואין בה כדי לרמז בצורה ישירה ו/או עקיפה על אפלייה מכל מין וסוג שהוא. בחירתך את אופן מילוי הפרטים באתר, הנך באחריותך ומשיקולים השמורים עמך ולא תישמע כל טענה בעניין כלפי בעלת האתר ומי מטעמה. מבלי לגרוע מהאמור, יצוין, כי הגם שהדבר נתון לשיקול דעתך הבלעדי כאמור, מומלץ שכן למלא את הפרטים בצורה מלאה, שלמה ומדוייקת ככל הניתן, זאת כדי להגביר את הסיכוי כי הפנייה שתתקבל אלייך, אם תתקבל, תהא אקטואלית ומתאימה בצורה המקסימאלית.

34.   כמו כן, אתר ג'וב נינג'ה אינו נושא באחריות לכל מענה, יצירת קשר או פנייה שתקבל (אם בכלל) בעקבות פרסום קורות חייך באתר. עליך לנהוג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות פרסום התוכן באתר.

35.   פרטי קורות החיים כפי שימולאו על ידי מחפש העבודה, יפורסמו במשך 7 ימים (להלן: "התקופה") - או למשך כל תקופה אחרת שתקבע על ידי אתר ג'וב נינג'ה, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

36.   בתום התקופה, אלא אם ניתנה הוראת "ריענון" קורות החיים על ידי מחפש העבודה קודם לכן (או אז תימנה התקופה החל מאותו רגע ויחול האמור לעיל ולהלן בשינויים המחוייבים), תוסרנה  באופן אוטומטי קורות החיים שלך מהצגתן באתר, ואלה ימצאו בשטח הניהול האישי שלו באתר. הדבר נעשה על מנת לייעל ולעדכן את המערכת, כך שיהיו קיימים במערכת בלבד מחפשי עבודה אקטואליים.

37.   מיום שמועמדות מחפש העבודה אינה עוד אקטואלית, וטרם חלפו 7 ימי התקופה, על מחפש העבודה ובאחריותו להסיר את הצגת קורות חייו מהאתר, כך שאלה יישמרו בשטח הניהול האישי שלו המתנהל באתר. כל עת שיחפוץ מחפש העבודה לשוב ולחפש מקום עבודה, יכול הוא לעשות שימוש חוזר בקורות החיים שלו שכבר מצויים בשטח הניהול האישי שלו כאמור, זאת באמצעות ריענון הפרטים בקורות החיים ו/או הצגתם מחדש, כך שאלה יוצגו מחדש באתר מאותה הרגע למשך התקופה.

38.   לתשומת לבך: לאחר תשלום מצד מעסיקים המחפשים מועמדים - הנך נותן הרשאה בלתי חוזרת, כי התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לשימושם, ובעלת האתר אינה יכולה לדעת אילו פניות תתקבלנה אצלך בעקבות הפרטים שפרסמת, ואם תתקבלנה פניות כאמור.
כמן כן, בהזנת פרטייך האישיים או כל פרטים אחרים, הריך נותן הרשאה בלתי פוסקת ובלתי חוזרת למפעילי האתר לבצע בהם שימוש לפי ראות עיניהם.

מעסיקים

39.   השירותים למעסיקים באתר זה ניתנים בתשלום והינם למעשה רכישת "רישיון" זמני ו/או קבוע להשתמש באפליקציות שנבנו ו/או פותחו ע"י בעלת האתר.

40.   השימוש בשירותים המוצעים ע"י החברה, חלקם או כולם, כרוך בתשלום שיקבע על פי שיקול דעתה של החברה ויפורסם על ידה מעת לעת. התשלום מאפשר קבלת נתוני התקשרות מלאים של מועמד בודד ו/או מועמדים רבים במשך חודש ימים מיום ההצטרפות כמנוי. תקופת המנוי מורכבת מפרקי זמן בני חודש ימים כל אחד, כאשר התשלום המינימאלי הינו חודש ימים ו / או קבלת 500 קו"ח, והוא מתחדש בכל סיום של תקופה בת חודש ו / או סיום מכסת קו"ח לתקופה בת חודש נוסף ו / או מכסת קו"ח חדשה. אם החליט המנוי לבטל את המנוי שלו בטרם הסתיימה התקופה בה הוא מנוי, יוכל להמשיך להשתמש בשירות עד לתום התקופה ובסיומה לא יתחדש המנוי שלו להפסקת ו / או ביטול המנוי יש להודיע בכתב לחברה עד 48 שעות לפני סיום תקופת המנוי.

41.   מעסיקים הנרשמים באתר "סי. וי. פול " מצהירים בזאת כי הינם מאשרים את העברת פרטיהם האישיים / פרטי משרה / פרופיל עיסקי ו או כל מידע אחר למחפשי עבודה באתר, המחפשים עבודה ורשומים לחברת סי .וי. פול. כמו כן, הם מאשרים לקבל מידע על מועמדים ו/או כל חומר אחר, אינפורמטיבי ו/או פרסומי מאתר "סי .וי. פול". הנרשמים יכולים להסיר עצמם מרשימת התפוצה לעניין "חומר פרסומי" בכל עת, עם על ידי פנייה טלפונית /מייל /פקס  בבקשה להסרה מתפוצה למוקד השרות של החברה שמספרו 036207373, ואם באמצעות "האיזור האישי" באתר באופן ממוכן  ללא כל צורך בביצוע פניה למוקד שרות לקוחות וללא כל תלות בנציגי החברה. כמו כן, לא תהא הפסקת שרותים בעקבות בקשה להסרה מתפוצה ולקוח עיסקי שביקש להסיר עצמו מתפוצה לעניין חומר פרסומי יכול להמשיך לקבל פרטים על מועמדים פוטנציאלים ושליחת נתוניו למועמדים מחפשי עבודה רשומים.

42.   בהרשמתם, לקוחות החברה  (מחפשי עבודה ומעסיקים ובכלל) מצטרפים גם כחברים למועדוני הלקוחות של החברה, "מרכז המעסיקים" ללקוחות העיסקיים ו"מרכז הקריירה " למחפשי עבודה. החברים במועדוני הלקוחות זכאים לקבלת הטבות ומבצעים יחודיים לחברי המועדון. ההודעות בדבר ההטבות והמבצעים היחודיים נשלחים לחברים באמצעות המייל ו/או פקס ו/או מסרונים ו /או כל אמצעי תקשורת אחר שניתן לחברה על ידי הלקוח /חבר מועדון. הודעות אלו נחשבות כדבר פרסומת ובמידה ולקוח / חבר מועדון מבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה, מודע לכך שהחברות שלו במועדון תיפסק והוא לא יהיה זכאי לקבל את ההטבות היחודיות לחברי המועדון. החברות במועדון לקוחות של החברה, מותנה באישור הלקוח /חבר מועדון לקבל חומר פרסומי. על מנת להסיר עצמך מתפוצה לעניין "חומר פרסומי" לחץ כאן

43.   בג'וב נינג'ה פיתחנו עבורך מערכת מתקדמת ונוחה לאיסוף וסינון קורות חיים של מחפשי עבודה. המערכת ידידותית למשתמש ויתרונה הוא ביכולתה לחסוך למעסיק זמן רב ומשאבים אחרים בניסיון לאתר ולגייס עובד חדש.

44.   המחיר אותו תידרש לשלם יוצג לאישור בתום התהליך ואתה תתבקש לאשרו, כשהמחיר ייקבע בהתאם למחירון הנוהג אצל בעלת האתר והאחרונה שומרת על זכותה לעדכנו מעת לעת. מכל מקום, המחיר ייגזר מכמות קורות החיים המתפרסמת באתר ואשר אותה ביקשת להזמין ולרכוש לשם עיון וצפייה. בעלת האתר תגבה את התמורה מכרטיס האשראי שאת פרטיו התבקשת למסור בעת תהליך הרישום או אלה שכבר מעודכנים בשטח הניהול האישי שלך באתר.

45.   חיובי הצדדים, של בעלת האתר ליתן לך לעיין ולצפות בפרטי קורות החיים המתפרסמים באתר ושבהם ביקשת לעיין ולצפות ושלך לשלם את התמורה כאמור, הינם חיובים שלובים זה בזה. במידה שתוקפו של כרטיס זה פקע, תתבקש למסור את פרטיו של כרטיס אשראי תקף כתנאי מוקדם להמשך ההתקשרות, כך שהיה ויימסרו פרטי כרטיס שאינם בתוקף ו/או לחילופין חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה עבורך את הכרטיס לא תאשר את העיסקה מכל טעם שהוא, בעלת האתר אינה מחוייבת למסור לך לעיון ו/או צפייה כל חלק מקורות החיים המתפרסמים באתר ואשר ביקשת לעיין ולצפות בהם, ובעלת האתר שומרת על זכותה להיפרע בגין כל חיסרון כיס ובגין נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם או עלול להיגרם לה בנסיבות אלה.

46.   מדיניות ביטולים : אין אפשרות ביטולים(תשלום) לאחר קבלת המידע.

47.   מעסיק לא יידרש לשלם פעם נוספת עבור קורות חיים שרכש בעבר. רכישות שביצע המעסיק ימצאו "בתיקו האישי" של המעסיק והוא יוכל לשוב ולהוציאם לנוחותו, ללא כל חיוב נוסף מצדו.

48.   המעסיק מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, תמונה וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידי מחפש העבודה הוא באחריותו הבלעדית של מחפש העבודה, וזה האחרון אחראי באופן בלעדי לתוכן שהועלה ו/או נשלח על ידו לאתר.

49.   יובהר בזה, כי מערכת הצגת הנתונים המופיעה באתר לאיתור וחיפוש מועמדים לעבודה אצלכם, כגון, גיל, מין, מצב משפחתי וכיו"ב הינה אופציונאלית ואינה מחייבת, ואין בה כדי לרמז בצורה ישירה ו/או עקיפה על אפלייה מכל מין וסוג שהוא. בחירתך את אופן הגדרת חיפוש המועמדים, הנך באחריותך ומשיקולים השמורים עמך ולא תישמע כל טענה בעניין כלפי בעלת האתר ומי מטעמה. מבלי לגרוע מהאמור, יצוין, כי הגם שהדבר נתון לשיקול דעתך הבלעדי כאמור, מומלץ שכן להגדיר את פרטי המועמד שפרסם קורות חיים באתר, בצורה מלאה, שלמה ומדוייקת ככל הניתן, זאת כדי להגביר את הסיכוי לאתר קורות חיים של מועמדים רלוונטיים ככל הניתן לאיוש המשרה המבוקשת אצלכם.

50.   פרטי קורות החיים כפי שימולאו על ידי מחפש העבודה, יפורסמו באתר במשך 7 ימים (להלן: "התקופה") - או למשך כל תקופה אחרת שתקבע על ידי אתר ג'וב נינג'ה, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

51.   בתום התקופה יוסרו באופן אוטומטי קורות החיים של מחפש העבודה מהצגתם באתר, ואלה יאוכסנו בשטח הניהול האישי של מחפש העבודה. הדבר נעשה על מנת לייעל ולעדכן את המערכת, כך שיהיו קיימים במערכת בלבד מחפשי עבודה אקטואליים.

52.   בעלת האתר מתחייבת כי קורות החיים המתפרסמים באתר, יוצגו למעסיק המבקש לעיין ולצפות בהם כנגד התמורה הנקובה במחירון האתר מעת לעת, ואולם אלה יהיו מעודכנים ורלוונטיים למשך התקופה בלבד, או עד לרגע כי מחפש העבודה יפעל להסרתם מהצגתם לעיון באתר, לפי המקודם מבניהם. מקום שמועמדות מחפש העבודה אינה עוד אקטואלית, וטרם חלפו 7 ימי התקופה, על מחפש העבודה בלבד חלה החובה להסיר את קורות חייו מן המערכת באופן עצמאי (לדוגמא - במידה והועסק בטרם חלוף 7 הימים, הישארותו במערכת אינה אקטואלית ועליו להסיר את קורות חייו מהמערכת), ומובהר ומוסכם כי מעבר לכך, אין למפעילה כל אחריות ו/או שליטה על פעולת מחפש העבודה, ולמעסיק לא תהא כל טענה ו/או השגה כלפי בעלת האתר בעניין.

53.   בהזנת פרטייך האישיים או כל פרטים אחרים, המעסיק נותן הרשאה בלתי פוסקת ובלתי חוזרת למפעילי האתר לבצע בהם שימוש לפי ראות עיניהם.

 

הצהרות והתחייבויות המשתמש

54.   המשתמש אינו זכאי להמחות ו/או להסב ו/או להעביר ו/או למכור את התחייבויותיו וזכויותיו עפ"י התקשרות זאת, מבלי לקבל את אישור אתר ג'וב נינג'ה לכך. כל שינוי או חריגה מתנאים אלו, יהוו הפרה של תקנון זה אלא אם אושרו בכתב ונחתמו ע"י מורשה החתימה של אתר ג'וב נינג'ה.

55.   הנך מתחייב להשתמש באתר באופן שלא פוגע בהגשמת תכליתו שהיא לסייע בחיבור בין ציבור מחפשי העבודה לציבור המעסיקים. כדוגמה בלבד ומבלי לגרוע מכוונת כל דין, הנך מתחייב שלא לנקוט בפעולות הבאות בעת השימוש באתר:

ü       השמצה, העלבה, הטרדה, איום, או הפרה בכל דרך אחרת של זכויות הזולת על פי דין, לרבות האתר ומפעיליו.

ü       פרסום, העלאה לרשת או הפצה של תכנים, נושאים, שמות, סודות צבאיים, חומר או מידע שיש בהם משום תועבה, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או כל נושא אסור על פי דין.

ü       לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.

ü       לא להעלות לאתר חומר שידוע למשתמש שהוא שקרי או מטעה.

ü       לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על כל אדם, לרבות האתר ומפעילתו.

ü       לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר על פי כל דין.

ü       לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר או לעבירה על החוק.

ü       לא לפרסם פרטים אישיים של אנשים אחרים. לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים תשלום או הרשמה, מבלי לשלם או להירשם כנדרש.

ü       לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

ü       העלאת קבצים המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זאת זכויות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד`, אלא אם כן הזכויות האמורות הן בשליטתך, או שקיבלת את כל ההרשאות הנחוצות.

ü       העלאת קבצים המכילים וירוסים מחשב מכל סוג שהוא ובכלל זאת סוס טרויאני ותולעת ו/או כל קובץ אחר העשוי לפגוע, להזיק, לשנות, או להעביר מידע ברשות משתמש אחר ללא ידיעתו וללא הסכמתו, קבצים לא תקינים, או כל סוג דומה של תוכנה או תוכנות העלולים לגרום נזק או לפגום בפעולתו של מחשב אחר.

56.   מודגש כי כל שימוש אחר ו/או סטייה מהאמור לעיל ולהלן בתקנון זה, תגרום למפעילה נזקים ישירים ועקיפים (כספיים ותדמיתיים וכיו"ב), ובעלת האתר תהא רשאית לפעול על פי כל דין, כנגד כל העושה שימוש ישיר ו/או עקיף כאמור, לרבות חסימת העושה שימוש כאמור, מכניסה נוספת לאתר.

 

קשר לצורך קבלת שירות

 

57.   השירותים הניתנים באתר ג'וב נינג'ה אינם כוללים התחייבות מפורשת או משתמעת למתן תמיכה טכנית. מכל מקום, צוות אתר ג'וב נינג'ה ישתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אך ללא כל התחייבות לעשות כן.

58.   בשאלות או בבעיות הקשורות באתר האינטרנט, ניתן לפנות במענה טלפוני לטל` 03-6207373 או באמצעות דוא"ל שכתובתו  הינה service@jobninja.co.il, וזאת בכפוף לכך כי אין בעלת האתר מתחייבת לזמן תגובה ו/או מתן מענה ובכלל.

 

שונות לרבות הדין החל וסמכות שיפוט

59.   בעלת האתר הינה חברת " CV Pool Database ltd", חברה פרטית העוסקת, בין היתר, במתן שירותים מתקדמים עבור מחפשי עבודה ומעסיקים באמצעות האינטרנט והיא מפעילה ומנהלת את פורטל האינטרנט בו הנך גולש ברגע זה.

60.   מסמך זה יהא כפוף ויפורש, לכל מטרה שהיא, לפי חוקי מדינת ישראל. כל תביעה או הליך משפטי הנובע או קשור למסמך זה יידון בבימ"ש המוסמך במחוז תל-אביב-יפו, וכל אחד מהצדדים מסכים להיות כפוף לשיפוט ולמיקום בתי המשפט כאמור.

61.   הנך מוותר בזאת וויתור בלתי חוזר ומוחלט על כל טענה ביחס להיות מסמך זה בלתי תקף ו/או בטל ו/או בלתי מחייב כלפיך.